Art. 2. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  2.

Korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach nie można:

1) 1
godzić w niepodległość lub integralność terytorialną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
nawoływać do obalenia, lżyć, wyszydzać lub poniżać konstytucyjny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
3)
godzić w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej sojusze,
4)
uprawiać propagandy wojennej,
5) 2
ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, w tym tajemnicę gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą obronności i Sił Zbrojnych,
6) 3
nawoływać do popełnienia przestępstwa lub je pochwalać,
7) 4
(skreślony),
8)
naruszać uczuć religijnych i uczuć osób niewierzących,
9)
propagować dyskryminacji narodowościowej i rasowej,
10)
propagować treści szkodliwych obyczajowo, a w szczególności alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i pornografii.
1 Art. 2 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

2 Art. 2 pkt 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

3 Art. 2 pkt 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

4 Art. 2 pkt 7 skreślony przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.84.5.24) z dniem 1 lipca 1984 r.