Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  17. 24

 

1. Kto uchyla się od obowiązku poddania publikacji lub widowiska kontroli określonej w ustawie albo nie stosuje się do zakazów wynikających z decyzji i zarządzeń organów kontroli publikacji i widowisk, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek publikacji stanowiących przedmiot wykroczenia.
24 Art. 17 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.