Art. 16. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  16. 23

 

1.
Okręgowy urząd może zakazać rozpowszechniania określonego numeru czasopisma zagranicznego lub książki wydanej za granicą, filmu lub zapisu magnetycznego albo innej publikacji, jeżeli ich treść narusza przepisy ustawy.
2.
Biblioteki naukowe oraz biblioteki stowarzyszeń twórczych i towarzystw naukowych mogą sprowadzać i gromadzić, w celach uzasadnionych ich statutową działalnością, publikacje zagraniczne i materiały, o których mowa w ust. 1, objęte zakazem rozpowszechniania.
3.
Prezes Głównego Urzędu Ceł, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk ustalają wykaz bibliotek, o których mowa w ust. 2, a Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk określają zasady przechowywania i udostępniania publikacji i materiałów, o których mowa w ust. 1, objętych zakazem rozpowszechniania.
4.
Osoby fizyczne mogą sprowadzać w jednym egzemplarzu publikacje zagraniczne i materiały, o których mowa w ust. 1, w tym również w formie prenumeraty, objęte zakazem rozpowszechniania.
5.
Główny Urząd lub Główny Urząd Ceł może wyrazić zgodę na sprowadzanie publikacji zagranicznych i materiałów, o których mowa w ust. 1, objętych zakazem rozpowszechniania, przez instytucje dla ich uzasadnionych potrzeb zawodowych, naukowych lub innych.
23 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.