Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  13.
1. Jeżeli przedstawiona do kontroli publikacja lub widowisko nie narusza dóbr wymienionych w art. 2, właściwy okręgowy urząd udzieli zgody na ich rozpowszechnianie, a jeżeli dobra te narusza - wyda decyzję o zakazie rozpowszechniania publikacji lub widowiska w całości lub w części.
2. Decyzja powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie:
1) 6 godzin - w odniesieniu do informacji rozpowszechnianych przez radio i telewizję,
2) 12 godzin - w odniesieniu do materiałów o charakterze informacyjnym rozpowszechnianych w dziennikach i czasopismach ukazujących się nie rzadziej niż raz na tydzień oraz 48 godzin - w odniesieniu do pozostałych materiałów,
3) 48 godzin - w odniesieniu do widowiska,
4) 1 miesiąca - w odniesieniu do druku akcydensowego lub czasopisma ukazującego się nie rzadziej niż raz na miesiąc,
5) 3 miesięcy - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw.
3. Od decyzji okręgowego urzędu lub w razie jej niewydania w terminach wskazanych w ust. 2 przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, a w wypadku niewydania decyzji - od dnia upływu terminu przewidzianego w ust. 2, odwołanie do Głównego Urzędu. Decyzja Głównego Urzędu powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie:
1) 3 dni - w odniesieniu do artykułu stanowiącego komentarz do bieżących wydarzeń,
2) 7 dni - w odniesieniu do dziennika lub czasopisma wydawanego nie rzadziej niż raz na tydzień,
3) 14 dni - w odniesieniu do widowiska,
4) 1 miesiąca - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw.
4. W wypadku nieprzekazania decyzji negatywnej stronie, która dopełniła warunków przewidzianych w art. 12 ust. 2, w terminach wskazanych w ust. 3, treść podlegająca kontroli może być rozpowszechniona.
5. Wskazana w decyzji podstawa prawna nie może być zmieniana w toku postępowania przez urząd, który wydał decyzję.
6. Okręgowe urzędy mają prawo kontroli sprawdzającej każdorazowo zgodność przebiegu widowiska z zaakceptowanym tekstem i przebiegiem próby generalnej. W razie stwierdzenia rażącej niezgodności mogą zakazać dalszego jego udostępniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego.