Art. 13. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  13.
1.
Jeżeli przedstawiona do kontroli publikacja lub widowisko nie narusza dóbr wymienionych w art. 2, właściwy okręgowy urząd udzieli zgody na ich rozpowszechnianie, a jeżeli dobra te narusza - wyda decyzję o zakazie rozpowszechniania publikacji lub widowiska w całości lub w części.
2.
Decyzja powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie:
1)
6 godzin - w odniesieniu do informacji rozpowszechnianych przez radio i telewizję,
2)
12 godzin - w odniesieniu do materiałów o charakterze informacyjnym rozpowszechnianych w dziennikach i czasopismach ukazujących się nie rzadziej niż raz na tydzień oraz 48 godzin - w odniesieniu do pozostałych materiałów,
3)
48 godzin - w odniesieniu do widowiska,
4)
1 miesiąca - w odniesieniu do druku akcydensowego lub czasopisma ukazującego się nie rzadziej niż raz na miesiąc,
5)
3 miesięcy - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw.
3.
Od decyzji okręgowego urzędu lub w razie jej niewydania w terminach wskazanych w ust. 2 przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, a w wypadku niewydania decyzji - od dnia upływu terminu przewidzianego w ust. 2, odwołanie do Głównego Urzędu. Decyzja Głównego Urzędu powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie:
1)
3 dni - w odniesieniu do artykułu stanowiącego komentarz do bieżących wydarzeń,
2)
7 dni - w odniesieniu do dziennika lub czasopisma wydawanego nie rzadziej niż raz na tydzień,
3)
14 dni - w odniesieniu do widowiska,
4)
1 miesiąca - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw.
4.
W wypadku nieprzekazania decyzji negatywnej stronie, która dopełniła warunków przewidzianych w art. 12 ust. 2, w terminach wskazanych w ust. 3, treść podlegająca kontroli może być rozpowszechniona.
5.
Wskazana w decyzji podstawa prawna nie może być zmieniana w toku postępowania przez urząd, który wydał decyzję.
6.
Okręgowe urzędy mają prawo kontroli sprawdzającej każdorazowo zgodność przebiegu widowiska z zaakceptowanym tekstem i przebiegiem próby generalnej. W razie stwierdzenia rażącej niezgodności mogą zakazać dalszego jego udostępniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego.