Art. 12. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  12.
1.
Do kontroli okręgowego urzędu w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie przedstawia się:
1)
w wypadku tekstów drukowanych - odbitki korektorskie po złamaniu lub ich odpowiedniki, a za zgodą właściwego okręgowego urzędu - maszynopisy nie później niż:
a)
na 3 godziny przed przewidzianym w harmonogramie pracy zakładu poligraficznego terminem rozpoczęcia druku gazety; informacje przeznaczone do dzienników stanowiące serwis bieżący udostępnia się sukcesywnie, a ostatnie nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem druku,
b)
na 24 godziny przed rozpoczęciem druku tygodnika; informacje i artykuły stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń udostępnia się sukcesywnie, nie później jednak niż na 12 godzin przed rozpoczęciem druku,
c)
na 48 godzin przed rozpoczęciem druku czasopisma ukazującego się w cyklu dłuższym niż tygodnik, a krótszym niż dwumiesięcznik,
d)
na 14 dni przed rozpoczęciem druku odnośnie pozostałych czasopism,
2)
w wypadku widowisk - tekst widowiska oraz przebieg próby generalnej, a jeżeli widowisko oparte jest na tekście dzieła, które już uprzednio uzyskało zezwolenie na druk, publikację lub wystawienie - przebieg próby generalnej; o czasie i miejscu próby generalnej zawiadamia się nie później niż na 48 godzin przed jej rozpoczęciem, a jeżeli wystawienie utworu nie jest poprzedzone próbą generalną - na 48 godzin przed jego wystawieniem,
3)
w wypadku widowisk telewizyjnych i audycji radiowych - scenariusz programu co najmniej na 48 godzin przed włączeniem do repertuaru, a następnie nie później niż na 24 godziny przed emisją - nagranie eksploatacyjne,
4)
w wypadku dzienników telewizyjnych lub radiowych - maszynopis informacyjny albo zapis magnetyczny lub filmowy nie później niż na 24 godziny przed emisją; informacje stanowiące serwis bieżący udostępnia się sukcesywnie, a ostatnie nie później niż na 10 minut przed emisją, a audycje stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń - co najmniej 6 godzin przed emisją,
5)
w wypadku filmów - kopię roboczą, nie później niż na 48 godzin przed włączeniem do programu,
6)
w wypadku wystaw - ich ostateczny kształt, nie później niż na 24 godziny przed ich otwarciem.
2.
Zgłaszający do kontroli wstępnej publikację lub widowisko ma obowiązek równocześnie podać organom kontroli miejsce przekazania mu decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.