Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1684

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie kontroli przewozu drogowego 2

Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, zwanej dalej "kontrolą";
2) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;
3) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
§  2. 
1.  Wzór protokołu kontroli:
1) w przypadku kontroli drogowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą", określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  W przypadku kontroli w czasie odprawy granicznej lub celno-skarbowej protokół kontroli sporządza się w sytuacji stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny.
3.  Wzór pokwitowania za pobranie kaucji w formie gotówkowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.  Wzory decyzji o nałożeniu kary pieniężnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  3.  Podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy sprawdzeniu podlegają:
1) w przypadku kontroli drogowej - podstawowe elementy określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia;
2) w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - podstawowe elementy określone w części A i B załącznika nr 5 do rozporządzenia.
§  4.  Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy przeprowadza się w taki sposób, aby obejmowały one:
1) co najmniej 3% dni przepracowanych przez kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1) i rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.);
2) nie mniej niż 30% z ogólnej liczby kontrolowanych dni roboczych - w przypadku kontroli drogowych, i nie mniej niż 50% z ogólnej liczby kontrolowanych dni roboczych - w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.
§  5. 
1.  Podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy osoba dokonująca kontroli jest wyposażona w urządzenia umożliwiające:
1) pobieranie danych z tachografu cyfrowego, w tym tachografu inteligentnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02. 2017, str. 168 oraz Dz. Urz. UE 85 z 28.03.2018, str. 1), zainstalowanego w pojeździe oraz z karty kierowcy;
2) odczyt pobranych danych i ich analizę lub przekazywanie wyników odczytu do siedziby organu, w imieniu którego działa ta osoba, w celu ich analizy;
3) sprawdzanie wykresówek;
4) dokonywanie kontroli i szczegółowej analizy potwierdzenia podpisu cyfrowego dołączonego do danych;
5) analizę danych w celu określenia szczegółowego profilu prędkości.
2.  Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, osoba dokonująca kontroli może być wyposażona w urządzenia umożliwiające w szczególności sporządzanie:
1) kopii dokumentów lub danych;
2) dokumentacji fotograficznej.
§  6. 
1.  Organy kontrolne gromadzą w wyniku kontroli i rejestrują następujące rodzaje danych statystycznych dotyczących kontroli:
1) drogowych:
a) w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:
liczbę skontrolowanych pojazdów,
rodzaj przewozu,
rodzaj tachografu,
kategorię drogi,
kraj rejestracji pojazdu,
b) w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:
kategorię pojazdu,
kraj rejestracji pojazdu,
numer rejestracyjny pojazdu,
firmę przedsiębiorcy lub imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,
rodzaj przewozu,
datę kontroli,
miejsce kontroli,
kategorię drogi,
rodzaj tachografu,
liczbę skontrolowanych dni pracy kierowcy,
organ kontrolny,
wysokość kary pieniężnej lub grzywny,
rodzaj naruszenia,
naruszone przepisy;
2) w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy:
a) w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:
liczbę skontrolowanych przedsiębiorstw lub podmiotów wykonujących przewóz drogowy,
liczebność taboru skontrolowanych przedsiębiorstw lub podmiotów wykonujących przewóz drogowy,
liczbę skontrolowanych pojazdów,
liczbę skontrolowanych kierowców,
rodzaj przewozu,
rodzaj tachografu,
b) w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny:
firmę przedsiębiorcy lub imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wykonującego przewóz drogowy,
liczbę skontrolowanych kierowców,
liczebność taboru przedsiębiorstwa lub podmiotu wykonującego przewóz drogowy,
rodzaj tachografu,
liczbę skontrolowanych dni pracy kierowcy,
rodzaj przewozu,
datę kontroli,
organ kontrolny,
wysokość kary pieniężnej lub grzywny,
rodzaj naruszenia,
naruszone przepisy.
2.  Dane statystyczne zgromadzone w wyniku kontroli są przekazywane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez Komendanta Stołecznego Policji, właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Głównego Inspektora Pracy, w formie zbiorczej informacji, jednorazowo, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, w którym kontrole te były prowadzone.
3.  Wojewódzki inspektor transportu drogowego przekazuje dane statystyczne zgromadzone w wyniku kontroli do Głównego Inspektora Transportu Drogowego niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych kontroli, o której mowa w art. 80 ustawy.
4.  Komendant Stołeczny Policji oraz właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji przekazuje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wyłącznie informacje o kontrolach, w trakcie których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, oraz o kontrolach, w trakcie których funkcjonariusz Policji ujawnił naruszenie popełnione przez zagranicznego przewoźnika drogowego, za które ustawa przewiduje karę pieniężną.
5.  Informację o kontrolach, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy, przekazuje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wojewódzki inspektor transportu drogowego.
6.  Wzór formularza do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których:
1) nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2) stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  7.  Do kontroli przewozu drogowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2019 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

grafika

Załącznik Nr  1

Opis stwierdzonych naruszeń

Załącznik Nr  2

Opis stwierdzonych naruszeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

grafika

Załącznik Nr  1

Opis stwierdzonych naruszeń

Załącznik Nr  2

Opis stwierdzonych naruszeń

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY DECYZJI O NAŁOŻENIU KARY PIENIĘŻNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 35, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2009, str. 39, Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2009, str. 45, Dz. Urz. UE 256 z 29.09.2009, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz. 1064), które na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480 oraz z 2019 r. poz. 1123) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.