§ 4. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 4. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  4. 
1. 
Wzór rejestru postanowień sądu okręgowego dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, który zawiera:
1)
określenie organu wnioskującego o wydanie postanowienia;
2)
numer wniosku lub zarządzenia;
3)
rodzaj rozstrzygnięcia i datę wydania postanowienia;
4)
okres, na który zarządzono kontrolę;
5)
inne dane mające związek z wpisem do rejestru.
2. 
Wzór rejestru zgód Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję jest określony w załączniku nr 7, który zawiera:
1)
określenie organu wnioskującego o wyrażenie zgody;
2)
numer wniosku lub zarządzenia;
3)
imię, nazwisko i stanowisko prokuratora oraz informację o jego decyzji;
4)
rodzaj rozstrzygnięcia i datę wydania postanowienia;
5)
okres, na który zarządzono kontrolę;
6)
sposób wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z kontroli lub dane identyfikujące postępowanie;
7)
inne dane mające związek z wpisem do rejestru.
3. 
Wzór rejestru organu Policji wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję oraz wzór rejestru centralnego Komendanta Głównego Policji wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli prowadzonej przez organy Policji w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów jest określony w załączniku nr 8, który zawiera:
1)
podstawę prawną zarządzenia kontroli;
2)
podstawę prawną przedłużenia kontroli;
3)
numer wniosku lub zarządzenia kontroli;
4)
nazwę organu;
5)
numer sprawy i jej kryptonim;
6)
kwalifikację prawną przestępstwa;
7)
informacje o zgodzie prokuratora w przedmiocie zarządzenia kontroli albo o braku tej zgody;
8)
datę wydania postanowienia i rodzaj rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie kontroli;
9)
rodzaj kontroli i dane identyfikujące obiekt;
10)
imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania osoby, wobec której jest stosowana kontrola;
11)
okres, na który zarządzono kontrolę lub o który przedłużono jej stosowanie;
12)
datę i przesłanki zakończenia kontroli;
13)
informacje o przekazaniu prokuratorowi materiałów z kontroli;
14)
numer i datę protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów z kontroli;
15)
informacje o zmianie sytuacji, rezygnacji zleceniodawcy;
16)
efekty zakończonej kontroli.