[Postępowanie w przedmiocie zawiadomienia] - Art. 9. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Postępowanie w przedmiocie zawiadomienia] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  9.  [Postępowanie w przedmiocie zawiadomienia]
1. 
Postępowanie wszczyna się na skutek złożenia zawiadomienia. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 6 i 7 oraz art. 5 ust. 4, organ kontroli może wszcząć postępowanie z urzędu.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, organ kontroli wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
3. 
W razie wszczęcia postępowania z urzędu oraz w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 6, organ kontroli wzywa właściwy podmiot do złożenia informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 6. Podmiot, do którego skierowano wezwanie, z chwilą jego doręczenia staje się stroną postępowania. Przepisy art. 7 i art. 8 stosuje się odpowiednio.
4. 
Odmowa wszczęcia postępowania uzasadniona tym, iż czynność objęta zawiadomieniem nie podlega ustawie, następuje w drodze decyzji organu kontroli. Na decyzję organu kontroli o odmowie wszczęcia postępowania wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do sądu administracyjnego przysługuje także spółce, będącej podmiotem podlegającym ochronie, której dotyczy zawiadomienie. Spółce tej doręcza się decyzję.
5. 
Decyzja w sprawie wszczętej zgodnie z ust. 1, jest wydawana nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia albo wszczęcia postępowania z urzędu, przy czym doręczana jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2. Terminy te uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
6. 
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji co do istoty sprawy albo postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, termin 90 dni, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia, w którym organowi kontroli doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.
7. 
Terminy, określone w ust. 5, ulegają zawieszeniu w okresie od dnia, w którym doręczono wezwanie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do dnia złożenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.
8. 
Podmiot składający zawiadomienie jest obowiązany do wstrzymania się od dokonania czynności objętej zawiadomieniem do czasu upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana.
9. 
Czynność prawna, objęta zawiadomieniem może być dokonana pod warunkiem braku zgłoszenia sprzeciwu.