[Język zawiadomienia oraz składanych wraz z nim dokumentów] - Art. 7. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Język zawiadomienia oraz składanych wraz z nim dokumentów] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  7.  [Język zawiadomienia oraz składanych wraz z nim dokumentów]
1. 
Zawiadomienie i załączane dokumenty sporządza się w języku polskim lub języku obcym wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1)
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2)
tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3)
konsula, przy czym za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
a)
dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
b)
dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
2. 
Zagraniczne dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.