[Zawiadomienie o zamiarze dokonania nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji w niektórych... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Zawiadomienie o zamiarze dokonania nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji w niektórych podmiotach] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  5.  [Zawiadomienie o zamiarze dokonania nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji w niektórych podmiotach]
1. 
Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z ust. 2-5.
2. 
W przypadku nabycia pośredniego zawiadomienie składa podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 5, który dokonał transakcji określonej w tym przepisie.
3. 
W przypadku nabycia pośredniego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 zdanie drugie, zawiadomienie składa podmiot zależny, o którym mowa w art. 3 ust. 6 zdanie pierwsze.
4. 
W przypadku nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa, o którym w art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, w spółce, będącej podmiotem podlegającym ochronie, zawiadamia się o tym organ kontroli. Zawiadomienie składa podmiot, który nabył lub osiągnął istotne uczestnictwo.
5. 
W przypadku nabycia następczego zawiadomienie składa spółka, będąca podmiotem podlegającym ochronie.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, zawiadomienia dokonuje się:
1)
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia albo przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia albo
2)
w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217) - przed opublikowaniem wezwania.
6a. 
W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej innej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji.
7. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lub 4, zawiadomienia dokonuje się w terminie 7 dni od dnia nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad spółką, będącej podmiotem podlegającym ochronie, a jeżeli skutek ten nie daje się określić, w szczególności jeżeli przepisy właściwe dla czynności, o której mowa w art. 3 ust. 6 zdanie drugie, nie przewidują wpisu do właściwego rejestru - w terminie 30 dni od daty tej czynności.
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zawiadomienia dokonuje się:
1)
przed odbyciem walnego zgromadzenia bądź zgromadzenia wspólników spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie albo przed powzięciem uchwały wspólników albo
2)
przed dokonaniem innej czynności, wywołującej skutki, o których mowa w art. 3 ust. 7.
9. 
W przypadku, w którym dwa podmioty lub więcej działają w porozumieniu zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.