Art. 16b. - [Kara za niezłożenie zawiadomienia w imieniu podmiotu zależnego oraz za niedokonanie przez podmiot wykonujący prawa z akcji lub udziałów podmiotu objętego ochroną zawiadomienia o osiągnięciu znacznego uczestnictwa] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.415 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2023 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  16b.  2 [Kara za niezłożenie zawiadomienia w imieniu podmiotu zależnego oraz za niedokonanie przez podmiot wykonujący prawa z akcji lub udziałów podmiotu objętego ochroną zawiadomienia o osiągnięciu znacznego uczestnictwa]
1. 
Kto będąc zobowiązany z ustawy lub umowy do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu dokonanym w przypadkach określonych w art. 12c ust. 7, nie złoży zawiadomienia podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
2. 
Tej samej karze podlega, kto działając na posiedzeniu organu stanowiącego podmiotu objętego ochroną lub przy podejmowaniu uchwał wspólników albo akcjonariuszy podmiotu objętego ochroną, wykonuje prawa z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał zawiadomienia o osiągnięciu znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.
2 Art. 16b ma zastosowanie do czynów popełnionych w okresie 60 miesięcy od dnia 25 lipca 2020 r., zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy (Dz.U.2020.1086).