Art. 16a. - [Kara za nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną dokonanego bez złożenia zawiadomienia] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.415 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  16a.  1 [Kara za nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną dokonanego bez złożenia zawiadomienia]
1. 
Kto bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo albo nabywa dominację podlega grzywnie do 50 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1 Art. 16a ma zastosowanie do czynów popełnionych w okresie 60 miesięcy od dnia 25 lipca 2020 r., zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy (Dz.U.2020.1086).