[Kara pieniężna za niezłożenie zawiadomienia o nabyciu pośrednim oraz za niedokonanie zawiadomienia o osiągnięciu istotnego... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Kara pieniężna za niezłożenie zawiadomienia o nabyciu pośrednim oraz za niedokonanie zawiadomienia o osiągnięciu istotnego uczestnictwa w spółce] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  16.  [Kara pieniężna za niezłożenie zawiadomienia o nabyciu pośrednim oraz za niedokonanie zawiadomienia o osiągnięciu istotnego uczestnictwa w spółce]
1. 
Kto będąc zobowiązany z ustawy lub umowy do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu dokonanym w przypadkach określonych w art. 3 ust. 6, nie złoży zawiadomienia

- podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. 
Tej samej karze podlega, kto działając na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, wykonuje prawa z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał zawiadomienia o osiągnięciu istotnego uczestnictwa w spółce, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.