[Podmiot objęty ochroną] - Art. 12d. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 12d. - [Podmiot objęty ochroną] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  12d.  [Podmiot objęty ochroną]
1. 
Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej będący spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. 
Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1)
posiada mienie, które zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), lub
2)
opracowuje lub modyfikuje oprogramowanie:
a)
do sterowania elektrowniami, sieciami lub obsługą obiektów lub systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, paliwo, olej opałowy lub ciepło sieciowe, lub
b)
do zarządzania, kontrolowania i automatyzacji instalacji zaopatrzenia w wodę pitną lub oczyszczania ścieków, lub
c)
służące do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do transmisji głosu i danych lub do przechowywania i przetwarzania danych, lub
d)
do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do zaopatrzenia w gotówkę, płatności kartą, transakcji konwencjonalnych, do rozrachunku papierów wartościowych i transakcji pochodnych lub zarządzania nimi lub do świadczenia usług ubezpieczeniowych, lub
e)
do obsługi szpitalnych systemów informacyjnych, do obsługi urządzeń i systemów wykorzystywanych w sprzedaży leków na receptę oraz do obsługi laboratoryjnego systemu informacyjnego lub testów laboratoryjnych, lub
f)
do obsługi urządzeń lub systemów używanych w transporcie pasażerów lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transportem drogowym, transportem publicznym lub w logistyce, lub
g)
do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych przy zaopatrywaniu w żywność, lub
3)
świadczy usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.
3. 
Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1)
wytwarzanie energii elektrycznej, lub
2)
produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3)
transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4)
magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5)
podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6)
produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7)
wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8)
regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9)
przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub
10)
dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
11)
przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, lub
12)
działalność telekomunikacyjna, lub
13)
przesyłanie paliw gazowych, lub
14)
produkcja renu, lub
15)
wydobywanie i przerób md metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
16)
produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub
17)
produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub
18)
obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub
19)
wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub
20)
przeładunek w portach śródlądowych, lub
21)
przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw.
4. 
Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3, jeżeli przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro.
5. 
Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro jest dokonywane według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powstał obowiązek zawiadomienia.
6.  7
 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określić dalsze wyłączenia spod ochrony podmiotów, o których mowa w ust. 1-4, uwzględniając sytuację wywołaną COVID-19 lub sytuację międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję oraz określone w art. 12b cele mechanizmu kontroli.
7 Art. 12d ust. 6 zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1137) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.