Art. 12a. - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.415 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  12a. 
1. 
W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję, przepisy art. 12b-12k oraz art. 16a i art. 16b, określają:
1)
zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d przez podmiot, który:
a)
nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo
b)
nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne;
2)
sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b-12k.
2. 
Przepisów art. 12b-12k nie stosuje się do spraw dotyczących podmiotu podlegającego ochronie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, prowadzonych przez organ kontroli, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.