[Zakres regulacji wprowadzanej w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Zakres regulacji wprowadzanej w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  12a.  [Zakres regulacji wprowadzanej w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję]
1.  6
 W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję, przepisy art. 12b-12k oraz art. 16a i art. 16b, określają:
1)
zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d przez podmiot, który:
a)
nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo
b)
nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne;
2)
sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b-12k.
2. 
Przepisów art. 12b-12k nie stosuje się do spraw dotyczących podmiotu podlegającego ochronie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, prowadzonych przez organ kontroli, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.
6 Art. 12a ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1137) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.