[Decyzja w przedmiocie zawiadomienia] - Art. 10. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Decyzja w przedmiocie zawiadomienia] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  10.  [Decyzja w przedmiocie zawiadomienia]
1. 
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 5, organ kontroli:
1)
występuje do Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13, o przedstawienie w wyznaczonym terminie rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;
2)
może wystąpić do podmiotu składającego zawiadomienie o przedstawienie dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 6, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
2. 
Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 5, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania przez organ kontroli wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2.