[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:
a)
udziałów albo akcji,
b)
ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
c)
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

- skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie;

2)
sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.