Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
3)
wzór protokołu kontroli.
1. 
Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli.
2. 
W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej "ministrem", może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.
1. 
Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwej do spraw kontroli, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej tego urzędu właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z Rejestru Dokumentów Paszportowych.
2. 
Roczny plan kontroli zatwierdza minister.
3. 
Roczny plan kontroli określa:
1)
zakres przedmiotowy kontroli;
2)
nazwę podmiotu kontrolowanego;
3)
przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.
1. 
Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzą co najmniej dwie osoby, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy, zwane dalej "kontrolującymi", wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.
2. 
Kontrolujący składają ministrowi oświadczenie na piśmie o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.
3. 
Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują:
1)
wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;
2)
uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji;
3)
sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 7 ust. 4;
4)
inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli.
2. 
Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.
3. 
Akta kontroli mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.
1. 
Kontrolujący sporządzają protokół z przeprowadzonej kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.
2. 
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i ministra.
3. 
Wzór protokołu kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w przypadku nieobecności kierownika - osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie termin 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli do złożenia podpisu i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym albo wniesienia do niego umotywowanych zastrzeżeń.
2. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń na piśmie do protokołu kontroli kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne.
3. 
W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli.
4. 
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o stanowisko ministra, w którym są wskazane przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń.
5. 
Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 4, kontrolujący niezwłocznie przekazują kierownikowi podmiotu kontrolowanego albo osobie pełniącej jego obowiązki w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym, w terminie, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając ministrowi wyjaśnienie odmowy na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.
7. 
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego albo osobę pełniącą jego obowiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 8.
8. 
W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej protokół kontroli podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
9. 
W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej czynność dokonana w postaci elektronicznej jest równoważna czynności dokonanej w postaci papierowej.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli przez wszystkie osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 87 ust. 4, art. 88 ust. 6 lub art. 89 ust. 6 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ KONTROLI

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).