§ 8. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  8. 
W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli przez wszystkie osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 87 ust. 4, art. 88 ust. 6 lub art. 89 ust. 6 ustawy.