§ 7. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  7. 
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w przypadku nieobecności kierownika - osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie termin 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli do złożenia podpisu i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym albo wniesienia do niego umotywowanych zastrzeżeń.
2. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń na piśmie do protokołu kontroli kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne.
3. 
W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli.
4. 
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o stanowisko ministra, w którym są wskazane przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń.
5. 
Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 4, kontrolujący niezwłocznie przekazują kierownikowi podmiotu kontrolowanego albo osobie pełniącej jego obowiązki w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym, w terminie, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając ministrowi wyjaśnienie odmowy na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.
7. 
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego albo osobę pełniącą jego obowiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 8.
8. 
W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej protokół kontroli podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
9. 
W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej czynność dokonana w postaci elektronicznej jest równoważna czynności dokonanej w postaci papierowej.