§ 5. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  5. 
1. 
Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują:
1)
wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;
2)
uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji;
3)
sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 7 ust. 4;
4)
inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli.
2. 
Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.
3. 
Akta kontroli mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.