§ 4. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  4. 
1. 
Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzą co najmniej dwie osoby, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy, zwane dalej "kontrolującymi", wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.
2. 
Kontrolujący składają ministrowi oświadczenie na piśmie o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.
3. 
Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.