§ 3. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  3. 
1. 
Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwej do spraw kontroli, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej tego urzędu właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z Rejestru Dokumentów Paszportowych.
2. 
Roczny plan kontroli zatwierdza minister.
3. 
Roczny plan kontroli określa:
1)
zakres przedmiotowy kontroli;
2)
nazwę podmiotu kontrolowanego;
3)
przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.