§ 2. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  2. 
1. 
Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli.
2. 
W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej "ministrem", może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.