§ 1. - Kontrola korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2291

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
3)
wzór protokołu kontroli.