Dz.U.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami

Na podstawie art. 91a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami, zwanej dalej "kontrolą";
2) szczegółowy sposób i tryb kontroli;
3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji.
§  2.  Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są:
1) dokumenty pozwalające na identyfikację:
a) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych, zwanych dalej "automatami", lub obrotu automatami,
b) rodzaju prowadzonej działalności,
c) miejsca prowadzenia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami,
d) automatów, w tym:
nazwy, rodzaju i numeru fabrycznego automatu,
nazwy i kraju producenta automatu,
nazwy i wersji programu gry, o ile został zainstalowany w automacie,
daty produkcji automatu, jego wprowadzenia do miejsca magazynowania automatów, zwanego dalej "magazynem", lub wyprowadzenia z magazynu,
e) podmiotów uczestniczących w obrocie automatami oraz dokumenty potwierdzające ten obrót,
f) podmiotów dokonujących przewozu automatów, a także rodzaju i danych środka przewozowego oraz przewożonych automatów,
g) podmiotów wycofujących z eksploatacji automaty - w przypadku wprowadzenia automatów wycofanych z eksploatacji do magazynu, wyprowadzenia automatów wycofanych z eksploatacji z magazynu oraz ich kradzieży lub zniszczenia;
2) dokumenty potwierdzające:
a) wykonanie przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej",
b) realizację procesu produkcyjnego automatów,
c) zniszczenie lub kradzież automatów,
d) wewnętrzne regulacje stosowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, które dotyczą tej działalności.
§  3.  Kontrola polega na:
1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
2) kontroli dokumentacji i dokumentów, które są związane z działalnością objętą kontrolą, oraz kontroli automatów;
3) porównaniu stanu rzeczywistego automatów ze stanem ewidencyjnym.
§  4.  Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami sporządza miesięczną informację o liczbie:
1) wyprodukowanych automatów i magazynowanych automatów w danym magazynie,
2) automatów wprowadzonych do magazynu i automatów wyprowadzonych z magazynu,
3) transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu automatów - w przypadku automatów przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) transakcji dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu automatów - w przypadku automatów wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) automatów nabytych od poszczególnych dostawców lub dostarczonych do poszczególnych odbiorców wraz z podaniem danych identyfikacyjnych tych podmiotów:
a) w przypadku osób fizycznych - imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
b) w przypadku osób prawnych - nazwy podmiotu, adresu siedziby oraz numeru z właściwego rejestru handlowego

- odrębnie dla zakładów produkcyjnych lub magazynów znajdujących się we właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na ich lokalizację; informację tę przesyła się właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy informacja.

§  5. 
1.  W przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami podmiot prowadzący tę działalność sporządza, odrębnie dla każdego zakładu produkcyjnego lub magazynu, informację, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczącą liczby magazynowanych automatów wraz z ich oznaczeniem.
2.  Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni przed planowaną datą zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami. Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej przesłania. Do informacji załącza się kopię ewidencji, o której mowa w art. 15j ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej - wydruki danych z tej ewidencji albo zapis danych z ewidencji na informatycznym nośniku danych.
§  6. 
1.  W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym są magazynowane automaty, datę i opis zdarzenia, opis skutków zdarzenia oraz jego wpływ na stan pomieszczeń służących do działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, a w przypadku gdy stan tych pomieszczeń ma wpływ na stan automatów - również oznaczenie automatów.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, nie później niż 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
§  7. 
1.  W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym był magazynowany automat, oznaczenie automatu, datę zniszczenia lub kradzieży oraz określenie zdarzenia (zniszczenie lub kradzież).
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym był magazynowany automat, nie później niż 3 dni od daty zniszczenia lub kradzieży automatu.
§  8. 
1.  W informacji o wprowadzeniu automatu do magazynu podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji magazynu, do którego ma zostać wprowadzony automat, datę planowanego wprowadzenia automatu do magazynu oraz oznaczenie automatu.
2.  Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem automatu do magazynu.
§  9. 
1.  W informacji o wyprowadzeniu automatu z magazynu podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji magazynu, z którego ma zostać wyprowadzony automat, datę planowanego wyprowadzenia automatu z magazynu, oznaczenie automatu oraz wskazanie odbiorcy automatu i miejsca jego dostarczenia - w przypadku przemieszczenia automatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu, nie później niż 7 dni przed planowanym wyprowadzeniem automatu z magazynu.
§  10.  W zgłoszeniach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz w informacjach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.
§  11. 
1.  O zmianie danych zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz w informacjach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, powiadamia się właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
2.  W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1, sporządza się oraz przesyła na dzień zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami aktualną informację dotyczącą liczby magazynowanych automatów na ten dzień wraz z ich oznaczeniem. Przepis § 5 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§  12. 
1.  W przypadku wykorzystania magazynu do przechowywania automatów wycofanych z eksploatacji przez podmioty, o których mowa w art. 15j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami przesyła naczelnikowi urzędu celno - skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu miesięczną informację o automatach wycofanych z eksploatacji i wprowadzonych do magazynu lub wyprowadzonych z magazynu oraz ich zniszczeniu lub kradzieży, w terminie 10 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy informacja.
2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie podmiotu, który wycofał automat z eksploatacji oraz oznaczenie automatu.
3.  Przepisy § 5-11 stosuje się odpowiednio.
§  13.  Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami udziela informacji dotyczących czynności podlegających kontroli, w zakresie określonym w żądaniu, w terminie 3 dni od daty doręczenia żądania.
§  14.  Zgłoszenia i informacje oraz załączniki do nich mogą być przesyłane w postaci elektronicznej.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).