Art. 95. - [Władza ustawodawcza; kontrolna funkcja Sejmu] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  95.  [Władza ustawodawcza; kontrolna funkcja Sejmu]
1. 
Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
2. 
Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.