Art. 92. - [Upoważnienie do wydawania rozporządzeń] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  92.  [Upoważnienie do wydawania rozporządzeń]
1. 
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. 
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.