Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  72.  [Ochrona praw dziecka]
1.  Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2.  Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
3.  W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
4.  Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.