Art. 52. - [Wolność przemieszczania się] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  52.  [Wolność przemieszczania się]
1. 
Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
2. 
Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.
4. 
Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju.
5. 
Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.