Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  22.  [Ograniczenie wolności działalności gospodarczej]

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.