Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  197.  [Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym]

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.