Art. 183. - [Sąd Najwyższy] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  183.  [Sąd Najwyższy]
1. 
Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.
2. 
Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
3. 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.