Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  178.  [Sędziowie; niezawisłość sędziowska]
1.  Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
2.  Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
3.  Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.