[Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów] - Art. 156. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 156. - [Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  156.  [Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów]
1. 
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
2. 
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów.