Art. 144. - [Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej; prerogatywy] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  144.  [Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej; prerogatywy]
1. 
Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
2. 
Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.
3. 
Przepis ust. 2 nie dotyczy:
1)
zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
2)
zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
3)
skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
4)
inicjatywy ustawodawczej,
5)
zarządzania referendum ogólnokrajowego,
6)
podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
7)
zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
8)
zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
9)
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
10)
wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
11)
desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
12)
przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
13)
wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
14)
odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
15)
zwoływania Rady Gabinetowej,
16)
nadawania orderów i odznaczeń,
17)
powoływania sędziów,
18)
stosowania prawa łaski,
19)
nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
20)
powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
21)
powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
22)
powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
23)
powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
24)
wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
25)
powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
26)
powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
27)
powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
28)
nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
29)
wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
30)
zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.