Art. 133. - [Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  133.  [Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych]
1. 
Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:
1)
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,
2)
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
3)
przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
2. 
Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
3. 
Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.