Koncesjonowanie przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.56.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1935 r.
w sprawie koncesjonowania przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych. *

Na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350) zarządza się co następuje:
Obowiązek uzyskiwania koncesji (art. 8 prawa przemysłowego) rozciąga się na przemysł wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.
Przemysłem, o którym mowa w § 1, jest, wyrób kompletnych samochodów oraz wyrób podwozi samochodowych z części lub też zespołów, wytwarzanych we własnym zakresie lub częściowo nabywanych.
Koncesji w zakresie wskazanym w § 1 udziela Minister Przemysłu i Handlu, który może to uprawnienie przekazać władzy przemysłowej wojewódzkiej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 11 sierpnia 1958 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie objętym rozporządzeniem z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.58.49.242) - w stosunku do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, które na mocy przepisów ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224) obowiązane są uzyskać zezwolenia, zgodnie z § 33 pkt 1 powołanego rozporządzenia.