Koncesjonowanie przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.53.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 1949 r.
w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych. *

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 18) zarządza się, co następuje:
Przedsiębiorstwa wydawnicze książek i druków nieperiodycznych, zwane poniżej przedsiębiorstwami wydawniczymi, zarówno istniejące jak i nowopowstające, mogą być prowadzone jedynie po uzyskaniu koncesji.
Koncesji udziela Minister Handlu Wewnętrznego za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
Podanie o udzielenie koncesji winno zawierać:
a)
imię i nazwisko lub firmę ubiegającego się o koncesję oraz jego adres lub siedzibę, tudzież wskazanie osoby odpowiedzialnego redaktora,
b)
opis planowanego przedmiotu przedsiębiorstwa i zakres wydawnictw,
c)
plan finansowania wydawnictw z podaniem rodzaju i wysokości kapitałów, przeznaczonych na założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa,
d)
zobowiązanie do działania w ramach planu wydawniczego ustalonego przez Komitet Ministrów do Spraw Kultury.
Akt koncesji wymienia osobę koncesjonariusza i miejsce położenia przedsiębiorstwa, jego zakres i przedmiot działania oraz szczególne warunki udzielenia koncesji.
Podanie o udzielenie koncesji (§ 4) na prowadzenie istniejącego przedsiębiorstwa wydawniczego należy złożyć w terminie dni 30 od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Minister Handlu Wewnętrznego może za zgodą Prezesa Rady Ministrów cofnąć koncesję udzieloną na prowadzenie przedsiębiorstwa wydawniczego.
Istniejące przedsiębiorstwa wydawnicze zaprzestają swej działalności i podlegają likwidacji:
a)
po upływie terminu przewidzianego w § 5 w razie niewniesienia w tym terminie podania o udzielenie koncesji,
b)
w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji Ministra Handlu Wewnętrznego zawierającej odmowę lub cofnięcie koncesji.
W razie prowadzenia przedsiębiorstwa wydawniczego bez koncesji stosuje się odpowiednio art. 140 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 53, poz. 468, z 1928 r. Nr 34, poz. 321, z 1932 r. Nr 29, poz. 293, z 1933 r. Nr 25, poz. 209, z 1934 r. Nr 40, poz. 350 i Nr 110, poz. 976, z 1936 r. Nr 3, poz. 16, z 1938 r. Nr 60, poz. 463, z 1948 r. Nr 18, poz. 130).
1.
Rada Ministrów może zwolnić poszczególne przedsiębiorstwa wydawnicze jak również ich kategorie od obowiązku posiadania koncesji.
2.
Osobna uchwała Rady Ministrów określi tryb postępowania w przedmiocie unormowanym w niniejszym rozporządzeniu co do przedsiębiorstw państwowych i pozostających pod zarządem państwowym.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 11 sierpnia 1958 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, które na mocy przepisów ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.58.45.224) obowiązane są uzyskać zezwolenia, zgodnie z § 33 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.58.49.242).