Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 8 marca 1922 r.
w przedmiocie komunikacji kolejowej między stacjami kolei polskich a stacją Niegorełoje kolei Aleksandrowskiej i stacjami kolei białoruskich i rosyjskich a stacją Stołbce polskich kolei państwowych.

Na mocy dekretu z d. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu zarządza się co następuje:
§  1. Przewóz osób, bagażu i towarów z Polski do Białorusi i Rosji uskutecznia się ze wszystkich stacji kolei polskich tylko do stacji Niegorełoje kolei Aleksandrowskiej na podstawie przepisów, taryf i dokumentów, obowiązujących w wewnętrznej komunikacji na kolejach państwowych polskich.

W odwrotnym kierunku z Białorusi i Rosji do Polski odprawa osób, bagażów i towarów uskutecznia się tylko do stacji Stołbce polskich kolei państwowych na podstawie przepisów, taryf i dokumentów, obowiązujących w wewnętrznej komunikacji na kolejach białoruskich i rosyjskich.

Dokumenty z Polski do st. Niegorełoje sporządza się w języku polskim, z Białorusi i Rosji zaś do st. Stołbce w urzędowym języku stacji nadania.

W obu jednak wypadkach mają zastosowanie następujące odchylenia od przepisów, obowiązujących w komunikacjach wewnętrznych:

a) Od przewozu wyłącza się przesyłki nadzwyczajne i pośpieszne, a także przedmioty, których wwóz, wywóz lub tranzyt jest niedozwolony.
b) Opłaty przewozowe i inne należności dodatkowe, jak również celne wywozowe nie mogą być przekazywane na koleje obcego państwa i będą pobierane przez każdą kolej zgóry przy nadaniu. Należności narosłe na stacjach pośrednich i granicznych przed przejściem przesyłki na koleje sąsiednie zapłacić ma dodatkowo nadawca za odpowiedniem pokwitowaniem. Dla zabezpieczenia tych należności może stacja nadawcza pobrać od nadawcy odpowiednią kaucję.

Dodatkowe opłaty wynikłe na stacji przeznaczenia pobierane są przez kolej przeznaczenia według jej przepisów i taryf.

c) Obciążanie przesyłek zaliczeniami i zaliczkami a także ubezpieczenie dostawy jest niedopuszczalne.
d) Zlecenia dodatkowe nadawcy są dopuszczalne dopóki przesyłka, idąca z Polski, nie wyszła poza st. Stołbce, idąca z Białorusi i Rosji - poza st. Niegorełoje.
e) Odpowiedzialność za zaginięcie, częściowy brak lub uszkodzenie bagażu i towarów względem osoby uprawnionej do dochodzenia strat ciąży na kolei nadawczej do czasu przekazania przesyłki w Niegorełoje kolejom białoruskim ewentualnie w Stołbcach kolejom polskim i reguluje się według praw i przepisów kolei nadawczej. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu może być skierowane tylko do kolei nadawczej.

Odpowiedzialność za zaginięcie i częściowy brak lub uszkodzenie bagażu i przesyłek od chwili ich przekazania w Stołbcach kolejom polskim obciąża koleje polskie, od chwili zaś przekazania w Niegorełoje - kolejom białoruskim - koleje białoruskie i reguluje się według praw i przepisów kolei, ponoszącej odpowiedzialność.

Dochodzenie roszczeń z tego tytułu może być skierowane tylko do kolei przeznaczenia.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.