§ 2. - Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.27.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 564) ulega zmianom następującym:
1)
w § 1 dodaje się ustęp drugi o następującem brzmieniu:

"W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego, na prośbę związku komunalnego, popartą przez jego władzę nadzorczą, przyznać pożyczkę długoterminową na okres dłuższy, aniżeli lat 10, nie przekraczający jednak lat 30";

2)
w § 3, ustęp pierwszy, punkt b), skreśla się wyraz "krótkoterminowych";
3)
w ustępie pierwszym § 4 stopę procentową "4%" zastępuje się stopą procentową "3%";
4)
w § 6 dodaje się dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego, może ustalić spłatę pożyczki długoterminowej w ratach (półrocznych, jednakowych przez cały okres umorzenia pożyczki, przyczem suma raty obejmowałaby częściową spłatę kapitału i procent.

W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może również komisja zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 3 lata".