Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.27.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1933 roku
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Na podstawie art. 1 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 448), zmienionego częściowo ustawą z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 329) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 783) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 275) ulega zmianom następującym:
1)
w ustępie pierwszym § 2 stopę procentową "1%" zastępuje się stopą procentową "3/4%";
2)
w ustępie trzecim § 6 stopę procentową "5%" zastępuje się, stopą procentową "4%".
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 564) ulega zmianom następującym:
1)
w § 1 dodaje się ustęp drugi o następującem brzmieniu:

"W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego, na prośbę związku komunalnego, popartą przez jego władzę nadzorczą, przyznać pożyczkę długoterminową na okres dłuższy, aniżeli lat 10, nie przekraczający jednak lat 30";

2)
w § 3, ustęp pierwszy, punkt b), skreśla się wyraz "krótkoterminowych";
3)
w ustępie pierwszym § 4 stopę procentową "4%" zastępuje się stopą procentową "3%";
4)
w § 6 dodaje się dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego, może ustalić spłatę pożyczki długoterminowej w ratach (półrocznych, jednakowych przez cały okres umorzenia pożyczki, przyczem suma raty obejmowałaby częściową spłatę kapitału i procent.

W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może również komisja zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 3 lata".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z tem, że przepisy § 1 i punktu 3 § 2 nie mają zastosowania do należności już zapłaconych względnie zarachowanych przed dniem ogłoszenia rozporządzenia.