[Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu aplikanta] - Art. 98. - Komornicy sądowi. - Dz.U.2022.1168 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu aplikanta] - Komornicy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1168 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  98.  [Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu aplikanta]
1. 
W ramach praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu komornika aplikant może w szczególności:
1)
dokonywać analizy akt sprawy we wskazanym przez komornika zakresie;
2)
kontrolować stan spraw zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez komornika;
3)
kontrolować stan spraw, w których komornik jest obowiązany prowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika;
4)
sporządzać projekty odpowiedzi na pisma w toku postępowania;
5)
sporządzać projekty uzasadnienia zaskarżonej czynności;
6)
sporządzać projekty zarządzeń, postanowień lub ich uzasadnień oraz zaświadczeń;
7)
w obecności i za zgodą komornika asystować w czynnościach egzekucyjnych przeprowadzanych poza siedzibą kancelarii;
8)
pełnić obowiązki protokolanta lub utrwalać przebieg czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
2. 
Komornik może upoważnić aplikanta do doręczania korespondencji bezpośrednio adresatowi. Przepis art. 28 stosuje się odpowiednio.
3. 
Aplikant, po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji, może zostać upoważniony przez komornika do:
1)
wzywania do uzupełnienia braków formalnych wniosków o wszczęcie egzekucji i innych pism składanych w toku postępowania;
2)
wzywania do uiszczenia opłat stałych;
3)
wzywania do uiszczenia zaliczek na pokrycie wydatków;
4)
zwracania się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania;
5)
ustalania, czy dłużnik faktycznie zamieszkuje lub prowadzi działalność pod wskazanym adresem albo czy we wskazanym miejscu znajduje się majątek dłużnika, przy czym czynności te nie mogą się wiązać z zastosowaniem środków przymusu oraz działaniami, o których mowa w art. 814 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
4. 
W przypadku wykonywania czynności wskazanych w ust. 3 pkt 1-4 aplikant powołuje się w treści swych wystąpień na upoważnienie komornika. Upoważnienie wystawia się na piśmie i określa w nim zakres czynności, do których aplikant został upoważniony.
5. 
Komornik w każdym stanie sprawy ma obowiązek badania prawidłowości czynności podjętych przez aplikanta w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, a w przypadku stwierdzenia uchybień, podjęcia niezbędnych czynności - w zakresie przewidzianym przepisami prawa - mających na celu uchylenie lub zmianę wadliwie dokonanych czynności.