Art. 305. - [Przepis derogacyjny] - Komornicy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  305.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910).