Art. 283. - [Opłaty egzekucyjne prawomocnie ustalone przed dniem wejścia w życie ustawy] - Komornicy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  283.  [Opłaty egzekucyjne prawomocnie ustalone przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. 
Przepisów art. 149-151 nie stosuje się do opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, przypadają komornikowi, zastępcy komornika, komornikowi odwołanemu, komornikowi, którego powołanie na stanowisko komornika wygasło z mocy prawa, albo spadkobiercom zmarłego komornika zgodnie z dotychczasowymi przepisami.