Art. 106. - [Wydruk i doręczenie zadań na egzamin komorniczy - zakres stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] - Komornicy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.850 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2021 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  106.  [Wydruk i doręczenie zadań na egzamin komorniczy - zakres stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]
1. 
Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, zwanym dalej "komisjami egzaminacyjnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zabezpieczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.