Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.27.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 25 lutego 1937 r.
o Komitetach Ochrony Przyrody.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 274) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Ustanawia się Komitety Ochrony Przyrody w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
§  2. Celem Komitetu Ochrony Przyrody jest popularyzowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa oraz popieranie poczynań władz, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych w dziedzinie ochrony przyrody.
§  3. W skład Komitetu Ochrony Przyrody wchodzą członkowie właściwego oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody, delegaci zaproszonych przez przewodniczącego Komitetu władz, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych, instytucji naukowych i innych instytucji i organizacji społecznych oraz osoby zaproszone imiennie.
§  4. 2 Terenem działalności Komitetu Ochrony Przyrody jest obszar objęty działalnością odpowiedniego oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a mianowicie:

Komitet Ochrony Przyrody w Krakowie obejmuje swą działalnością obszar województw: krakowskiego, rzeszowskiego, śląskiego i kieleckiego.

Komitet Ochrony Przyrody w Lublinie obejmuje obszar województwa lubelskiego.

Komitet Ochrony Przyrody w Łodzi obejmuje obszar województwa łódzkiego oraz m. Łódź.

Komitet Ochrony Przyrody w Poznaniu obejmuje obszar województw: poznańskiego i zachodniopomorskiego.

Komitet Ochrony Przyrody w Toruniu obejmuje obszar województw: gdańskiego i pomorskiego.

Komitet Ochrony Przyrody w Warszawie obejmuje obszar województw: białostockiego, mazurskiego i warszawskiego oraz m. st. Warszawę.

Komitet Ochrony Przyrody we Wrocławiu obejmuje obszar województwa wrocławskiego.

§  5. Przewodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody jest przewodniczący odpowiedniego oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
§  6. Komitet Ochrony Przyrody wyłania ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą członkowie właściwego oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz członkowie Komitetu, zaproszeni przez przewodniczącego.
§  7. Do zadań Komitetu Ochrony Przyrody należy inicjowanie i popieranie wszelkich poczynań, mających na celu ochronę przyrody, a w szczególności:
a) współdziałanie z oddziałami Państwowej Rady Ochrony w zakresie ochrony przyrody;
b) utrzymywanie łączności z instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi, mającymi na celu ochronę przyrody;
c) propagowanie idei ochrony przyrody;
d) sprawowanie opieki nad tworami przyrody, uznanymi za podlegające ochronie;
e) występowanie z inicjatywą wobec miejscowych władz, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych w sprawie sposobów zabezpieczenia tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie.
§  8. Komitet Ochrony Przyrody może w razie potrzeby wyłaniać komisje i powierzać im specjalne zadania w zakresie ochrony przyrody.

Do komisyj mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Komitetu.

Regulamin prac Komisyj podlega zatwierdzeniu właściwego oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

§  9. Posiedzenia Komitetu Ochrony Przyrody odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Protokoły posiedzeń Komitetu przesyła jego przewodniczący Stałemu Wydziałowi Państwowej Rady Ochrony Przyrody w ciągu 10 dni od daty posiedzenia.

§  10. Uchwały Komitetu Ochrony Przyrody są ważne bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Komitetu.

Uchwały Komitetu zapadają zwyczajną większością głosów członków Komitetu, obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§  11. Wykonawcą uchwal Komitetu Ochrony Przyrody jest jego przewodniczący.

Jeżeli uchwała Komitetu, według zdania przewodniczącego, jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub przeciwna interesom ochrony przyrody, może on wstrzymać jej wykonanie, przedstawiając równocześnie sprawę do rozstrzygnięcia Stałemu Wydziałowi Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

§  12. Do wykonywania zadań wchodzących w zakres ochrony przyrody na określonym obszarze, Komitety Ochrony Przyrody powołują swych delegatów.

Delegatem Komitetu może być również miejscowa organizacja, mająca na celu ochronę przyrody.

Obszar objęty działalnością delegata w miarę możności powinien odpowiadać obszarowi powiatu.

Delegaci są powoływani na przeciąg lat trzech.

W razie uznania delegacji za zbędną lub w razie zaniedbywania przez delegata swych obowiązków, Komitet może delegata odwołać przed upływem okresu trzyletniego.

§  13. Do zakresu działania delegata Komitetu Ochrony Przyrody należy:
a) wyszukiwanie zasługujących na ochronę tworów przyrody;
b) opiekowanie się tworami przyrody, uznanymi za podlegające ochronie, kontrolowanie ich stanu, zapobieganie niszczeniu i występowanie w tym celu z inicjatywą wobec miejscowych władz, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych oraz właścicieli przedmiotów podlegających ochronie;
c) prowadzenie propagandy idei ochrony przyrody wśród miejscowego społeczeństwa;
d) wykonywanie zleceń Komitetu w sprawach ochrony przyrody;
e) składanie Komitetowi co najmniej raz na kwartał sprawozdań ze swej działalności.
§  14. Komitety używają pieczęci podłużnej z napisem: "Komitet Ochrony Przyrody w .....".

Delegaci używają pieczęci podłużnej z napisem: "Delegat Komitetu Ochrony Przyrody w .....".

§  15. Członkowie Komitetów Ochrony Przyrody oraz delegaci tych Komitetów pełnią swe obowiązki honorowo.
§  16. Wydatki, związane z działalnością Komitetów Ochrony Przyrody i delegatów, mogą być pokrywane z Funduszu Ochrony Przyrody, utworzonego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 marca 1934 roku o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 274), lub tej za zgodą przewodniczącego Stałego Wydziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody, z odpowiednich kredytów budżetowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  17. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 23 listopada 1946 r. (Dz.U.47.20.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 1947 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 23 listopada 1946 r. (Dz.U.47.20.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 1947 r.