Art. 4. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". - Dz.U.1960.54.307 - OpenLEX

Art. 4. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.
Art.  4. 
1. 
Organami zarządzającymi i wykonawczymi Komitetu są:
1)
Prezydium,
2)
Przewodniczący.
2. 
Przy Komitecie działają: Rada Programowa i Rada Naukowo-Techniczna, jako organy doradcze i opiniodawcze Komitetu.
3. 
Tryb pracy Komitetu, skład i zakres działania organów Komitetu oraz jego aparatu wykonawczego określi statut nadany przez Radę Ministrów.