Art. 2(1). - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". - Dz.U.1960.54.307 - OpenLEX

Art. 2(1). - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.
Art.  212
1. 
Za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobiera się opłaty w wysokości określonej przez Komitet w porozumieniu z Ministrem do Spraw Cen.
2. 
Komitet w porozumieniu z Ministrem do Spraw Cen może przyznać określonym osobom, grupom osób lub instytucjom zniżki lub zwolnienia od opłat.
3. 
W razie stwierdzenia używania nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się opłaty za faktyczny czas ich używania, nie mniej jednak niż za jeden kwartał.
4. 
Za zwłokę w uiszczaniu opłat oraz używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się kary pieniężne. Wysokość kar pieniężnych określa w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.
5. 
Opłaty i kary pieniężne pobierają organy wyznaczone przez Ministra Łączności i przekazują je na rzecz Komitetu po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
2 Art. 21 dodany przez art. 82 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.U.84.54.275) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 1985 r.