Komisje wojskowo-naukowe w wojskowym postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.27.202

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 25 marca 1937 r.
o komisjach wojskowo-naukowych w wojskowym postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 101 § 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 537) zarządza się co następuje:
Zadaniem komisji wojskowo - naukowej jest wydawanie opinii na żądanie sądów wojskowych (wojennych) lub prokuratorów wojskowych, jeżeli w toku postępowania karnego zachodzi potrzeba wyjaśnienia kwestii, której ocena wymaga znajomości sztuki dowodzenia lub wyższej sztuki wojennej, albo też pewnej szczególnej umiejętności wojskowej.
Komisja wojskowo - naukowa składa się z przewodniczącego w stopniu co najmniej generała brygady (kontradmirała) oraz dwóch członków w stopniu generała (admirała) lub pułkownika (komandora).
Przewodniczącego i członków komisji wyznacza każdorazowo Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, a w czasie wojny - Naczelny Wódz.
(1)
Wyznaczenie komisji następuje na wniosek sądu wojskowego (wojennego) lub prokuratora wojskowego.
(2)
Wniosek powinien zawierać określenie zarzuconego czynu przestępnego, oraz pytania, na które komisja ma udzielić odpowiedzi.
W razie potrzeby może' komisja wojskowo-naukowa zwrócić się do sądu wojskowego (prokuratora wojskowego) o udzielenie jej do przejrzenia akt sprawy, lub też o udzielenie jej z akt albo za pomocą przesłuchania świadków tych wyjaśnień, które uważa za potrzebne do wydania opinii.
(1)
Posiedzenia komisji wojskowo-naukowej zwołuje jej przewodniczący.
(2)
Obrady komisji wojskowo-naukowej są tajne.
(3)
Opinie oraz powzięte przed jej wydaniem inne postanowienia komisji zapadają większością głosów. Przy równości głosów rozstrzyga zdanie przewodniczącego.
(4)
Z obrad komisji i głosowania spisuje wy znaczony przez przewodniczącego członek komisji krótki protokół.
Opinię wydaje komisja wojskowo-naukowa na piśmie; powinna być ona uzasadniona; podpisują ją: przewodniczący i członkowie komisji.
Opinia wydana przez komisję wojskowo-naukową ma moc dowodową opinii wydanej przez biegłych.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 10 listopada 1924 r. o utworzeniu Komisji wojenno-naukowej (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 920).